Põhikiri

Mittetulundusühing
MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
Põhikiri

 

1. Üldsätted

 

 

1.1. MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik heategevuslik ühendus,
1.2. Ühingu ametlik nimi on MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing.

1.3. Ühingu juhatuse asukohaks on Eesti vabariik Tartu.

1.4. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Ühingu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

 

2.1. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest, käesolevast Ühingu põhikirjast ja tegevuskavast.

2.2. Ühingu eesmärgiks on nägemispuudega inimeste integreerimine ühiskonda.

2.3. Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing muuhulgas:

2.3.1 Propageerib juhtkoerte kasutamist pimedate seas
2.3.2 Esitleb laiemale avalikkusele juhtkoerte olemust, funktsioone ja käitumist
2.3.3. tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid probleeme, et saavutada ühiskonna toetust Ühingu eesmärkide saavutamiseks;

2.3.4. esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsusorganites ning puuetega inimeste probleemidega tegelevates organisatsioonides;

2.3.5. teeb tööd tagamaks Ühingu liikmetele võrdseid võimalusi teiste ühiskonna liikmetega;

2.3.6. toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis pole vastuolus Ühingu põhikirjaga;

2.3.7. organiseerib oma liikmete tööalast koolitust ja enesetäiendamist;

2.3.8. abistab Ühingu liikmeid hariduse omandamisel,  ravi ja puhkuse korraldamisel, vajalike abivahendite soetamisel ja muudes küsimustes;

2.3.9. jagab stipendiume ja abirahasid (toetusi);

2.3.10. edendab Ühingu liikmete vaba aja veetmist;

 

3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, Ühingust väljaastumise ning Ühingust väljaarvamise tingimused ja kord

 

3.1. Ühingu liikmeks võib olla isik, kellel on nägemispuue ja kes kasutab või on kasutanud juhtkoera või on selle ootel.

3.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse ning juhtkoeri koolitava juriidilise isiku poolt väljastatava tõendi.

3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus või põhikirja punktis 5.3.7  toodud juhul üldkoosolek.

3.4. Ühingu liikmeks võib vastu võtta toetajaliikmeid.

3.5. Ühingu toetajaliikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele.

3.6. Ühingu toetajaliikmel on õigus osaleda Ühingu töös, kuid tal puudub hääleõigus.

3.7. Ühingu liikmete arvestust peetakse elukoha järgi.

3.8. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus peab avalduse rahuldama avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

3.9 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega kui:

3.9.1. Ühingu liige ei järgi Ühingu põhikirja;

3.9.2. Ühingu liige ei ole tasunud kahe järjestikuse aasta liikmemaksu;

3.9.3. Ühingu liige on astunud mistahes grupi, ühenduse või organisatsiooni liikmeks, mille eesmärgid või tegevus on vastuolus Ühingu programmiliste põhimõtetega;

3.9.4. Ühingu liige on oma tegevusega kahjustanud Ühingu huve või mainet.

3.10 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Kui liige taotleb juhatuse koosolekul oma väljaarvamise otsustamist üldkoosolekul, siis jõustub juhatuse otsus liikme väljaarvamise kohta pärast üldkoosoleku otsust.

3.11 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel või Ühingu liikmeks või toetajaliikmeks astuda soovijal on õigus nõuda väljaarvamise või liikmeks mittevastuvõtmise küsimuse otsustamist väljaarvamisele või liikmeks mittevastuvõtmisele järgneval Ühingu üldkoosolekul esimese päevakorrapunktina.

 

4. Liikmete õigused ja kohustused

 

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:

4.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul:

4.1.2. osaleda Ühingu tegevuses.

4.1.3. olla valitud Ühingu juhatuse ja muude juhtorganite liikmeks alates 18. eluaastast ja olles Ühingu liige vähemalt 12 kuud.

4.1.4. olla valitud teiste tulundus- ja mittetulundusühingute juht- ja kontrollorganitesse, mille liige Ühing on.

4.1.5. esitada avaldusi, ettepanekuid ja arupärimisi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

4.1.6. võtta osa juhatuse koosolekutest, kus arutatakse tema poolt esitatud avaldusi, ettepanekuid ja arupärimisi, tema Ühingust väljaarvamist või teisi teda puudutavaid küsimusi.

4.1.7. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt informatsiooni Ühingu tegevuse, liikmete töölerakendamise võimaluste, väljaõppe, hariduse saamise võimaluste ja teiste nägemispuudest tingitud vajaduste kohta ning kõikide projektide ja ürituste kohta, mis on Ühingu poolt algatatud või milles ta osaleb.

4.1.8. olla eriarvamusel Ühingu jooksva tegevuse suhtes, Ühingu tegevusvormide ja -meetodite valiku otsustamisel vähemusse jäädes nõuda oma ettepaneku läbiarutamist ja protokollimist.

4.1.9. kasutada Ühingu ruume ja vara vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale ning Ühingu poolt sõlmitud lepingutele.

4.1.10. nõuda põhikirja ja Ühingu poolt sõlmitud lepingute täitmist.

4.1.11. algatada Ühingu juhatuse liikme tagasikutsumine, kui juhatuse liige:

4.1.11. 1. ei järgi Ühingu põhikirja.

4.1.11.2. ei väljasta informatsiooni Ühingu tegevuse kohta

4.1.11.3. ei täida oma ülesandeid.

4.1.11.4. ei täida Ühingu tegevuskava.

4.1.11.5. on põhjuseta puudunud kolmelt järjestikuselt juhatuse koosolekult.

4.1.11.6. on oma tegevusega olulisel määral kahjustanud Ühingu huve või mainet.

4.1.11.7. ei ole püsivalt võimeline osalema juhatuse töös.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel Ühingu põhikirja ja täitma Ühingu juhtorganite otsuseid.

4.2.2. tasuma liikmemaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek.

4.2.3. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi, telefoninumbri ja isikukoodi ning nende muutumisest teatama 2 kuu jooksul.

 


5. Üldkoosolek

 

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel igal Ühingu liikmel on üks hääl.

5.1.1. igale üldkoosolekul osalevale inimesele saab edastada korraga vaid ühe volituse.

5.2. Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

5.3. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

5.3.1. Ühingu põhikirja muutmine.

5.3.2. Ühingu eesmärgi muutmine

5.3.3. Ühingu liikmete hulgast Ühingu juhatuse liikmete määramine kolmeks aastaks.

5.3.4. Ühingu juhatuse liikme tagasikutsumise otsustamine;

5.3.5. Ühingu üldkoosoleku päevakorra kinnitamine, tööorganite moodustamine, kodukorra kindlaks määramine, juhatuse aruannete ärakuulamine.

5.3.6. Ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine.

5.3.7. Ühingu liikmete kaebuste arutamine, mis on esitatud Ühingu liikmete Ühingust väljaarvamist, Ühingusse mittevastuvõtmist või muude mõjutusvahendite ebaõiget kohaldamist puudutavate juhatuse otsuste kohta.

5.3.8. juriidiliste isikute asutamine.

5.3.9. Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.

5.3.10. esindajate määramine teiste tulundus- ja mittetulundusühingute juhtorganitesse mille liige Ühing on. Esindajate volitused kehtivad vastava ühingu valimisperioodi lõpuni, kui üldkoosolek ei määra teissugust tähtaega.

5.3.11. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine ning Ühingu liikme liikmemaksust vabastamine.

5.3.12. Ühingu aastaaruande kinnitamine.

5.3.13. Ühingu järgmise aasta eelarve kinnitamine.

5.3.14. Ühingu tegevuskava kinnitamine.

5.3.15. juhatuse poolt Ühingu nimel teostatavate majandustehingute rahalise ülempiiri määramine.

5.3.16. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.4. Üldkoosolek võib olla korraline või erakorraline.

5.4.1. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus vähemalt kord aastas, teatades selle toimumisest Ühingu liikmetele telefoni, E-posti või kirja teel vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.4.2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus vähemalt 1/10 Ühingu liikmete kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul peale avalduse esitamist ja teatab üldkoosoleku toimumisest Ühingu liikmetele telefoni, E-posti või kirja teel vähemalt kaks nädalat ette, näidates ära üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra.

5.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette teisiti.

5.6. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalikud 2/3 üldkoosolekul osalevate või esindatud liikmete poolthääled ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu üldkoosolekul osalevate liikmete või nende esindajate nõusolek.

5.7. Ühingu lõpetamiseks on vajalikud 3/4 üldkoosolekul osalevate või esindatud liikmete poolthääled.

 

6. Juhatus

 

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kaks kuni viis liiget.

6.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

6.3. Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes.

6.4. Juhatusel on kohustus:

6.4.1. järgida oma tegevuses Ühingu põhikirja ning täita Ühingu üldkoosoleku otsuseid;

6.4.2. pidada Ühingu liikmete kohta täpset arvestust;

6.4.3. korraldada finantstegevust;

6.4.4. koostada eelarve ja esitada see Ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks;

6.4.5. koostada Ühingu tegevuskava ja esitada see Ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks;

6.4.6. määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning teha ettepanekuid selle päevakorra kohta.

6.4.7. tutvustada laiemale avalikkusele juhtkoerte olemust, funktsioone ja käitumist.

6.4.8. regulaarselt informeerida Ühingu liikmeid Ühingu poolt kavandatavatest ja teiste organisatsioonide poolt pakutavatest projektidest, programmidest, kursustest ning muudest Ühingut puudutavatest üritustest.

6.4.9. osutada igakülgset abi Ühingu liikmete õppima või tööle asumisel.

6.4.10. vastata Ühingu liikmete avaldustele, ettepanekutele, arupärimistele kirjalikult.

6.4.11. korraldada ja aidata kaasa liikmete puhkeürituste korraldamisele.

6.4.12. kaitsta Ühingu liikmete huve puuetega inimeste probleemidega tegelevates organisatsioonides, valitsus- ja omavalitsusorganites.

6.4.13. valida juhatusele esimees\esinaine.

6.4.14. EJKÜ dokumentide originaalid peavad olema töösoleva juhatuse valduses hiljemalt aruandlusperioodi lõpuks;

6.4.15. Ametist lahkunud juhatuse liikmel on kohustus tagastada töösolevale juhatusele kõik dokumentide originaalid.

6.5. Juhatusel on õigus:

6.5.1. anda Ühingu nimel volitusi;

6.5.2. sõlmida Ühingu nimel lepinguid;

6.5.3. anda Ühingu nimel välja käskkirju, korraldusi ja juhendeid;

6.5.4. sõlmida, muuta ja lõpetada töölepinguid Ühingu töötajatega;
6.5.5. määrata esindajaid suhtlemiseks teiste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
6.5.6. käsutada Ühingu vara ja vahendeid eelarve piires,
6.5.7. korraldada Ühingu liikmete autasustamist,


7. Vara ja rahalised vahendid

 

7.1. Ühing on nägemispuudega inimeste mittetulundusühing.

7.2. Ühingul on oma raamatupidamine, eelarve, oma pangakontod ja oma nimetuse ning sümboolikaga pitsat.

7.3. Ühingu vara ja rahalised vahendid moodustuvad:

7.3.1. sisseastumismaksudest;

7.3.2. liikmemaksudest;

7.3.3. tuluõhtutest;

7.3.4. kirjastustegevusest;

7.3.5. loteriidest;

7.3.6. heategevusüritustest;

7.3.7. kinnis- ja vallasvarast;

7.3.8. sponsorsummadest;

7.3.9. kingitustest;

7.3.10. testamentaarsetest sihtannetustest;

7.3.11. majandustegevusest;

7.3.12. väärtpaberitest

7.3.13. laekumistest, mis on saadud teistest seadusega lubatud allikatest.

7.4. Ühingu vara ja rahaliste vahendite kasutamise korra otsustab Ühingu juhatus, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

7.5. Ühingu raamatupidamise korraldab Ühingu juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

7.6. Ühingu vara on Ühingu omand ja seda ei jaotata Ühingu liikmete vahel.

7.7. Ühingu varade kasutamist kontrollib üldkoosolek.

 

8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

 

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seadustes sätestatud korras.

8.2. Ühingu tegevuse lõpetamise, jagunemise või ühinemise otsustab üldkoosolek.

8.3. Ühingu lõpetamiseks on vajalikud 3/4 üldkoosolekul osalevate või esindatud liikmete poolthääled.

8.4. Ühingu likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.5. Ühingu likvideerimisel läheb Ühingu vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle

mittetulundusühingu valdusesse, mis on kantud Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega

mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja või selle puudumisel riigi omandisse.

 

 

Käesolev põhikiri on vastu võetud MTÜ Eesti juhtkoerte kasutajate ühingu üldkoosolekul

27.10.2012.

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann